7. Rauman Lukon joukkueet
9.6.2016 15:01 Avaimet Lukkoon / Jaoston pääsivusto


Peliryhmät muodostetaan aina ikäluokkakohtaisesti. Niitä muodostettaessa huomioidaan pelaajamäärät, pelaajien osaamistaso ja käytössä olevat sarjasäännöt. Sarjasäännöistä riippuen, joukkueet tai peliryhmät ilmoitetaan sarjoihin sarjasääntöjen määräämissä ajankohdissa ja seuran joukkueille määrittelemälle tasolle.

Pelaajasiirrot joukkueiden tai ikäluokkien välillä tehdään päätoimisen valmentajan johdolla aina tarvittaessa. Pelaajien kehittymisen tarkkailusta vastaavat joukkueiden vastuuvalmentajat sekä päätoimiset.

1.1.TOIMIHENKILÖT

Joukkueen vanhempainkokous esittää seuran hallituksen hyväksyttäväksi joukkueen viralliset toimihenkilöt: joukkueenjohtajan, huoltajat ja rahastonhoitajan, joiden valinnat hallitus vahvistaa. Seuran hallitus voi myös erottaa toimihenkilön. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen taloudesta, toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja toiminnoista pois lukien valmennukseen liittyvät asiat.

Toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän ja toimivat kaikissa joukkueen tapahtumissa seuran edustajina. Toimihenkilöt vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Nimetyt toimihenkilöt ovat seuran jäseniä ja he maksavat myös seuran jäsenmaksun.

Seura nimeää joukkueeseen vastuuvalmentajan sekä muut valmentajat. Joukkueen johtoryhmä vastuuvalmentajan avustuksella tekee kausi- ja toimintasuunnitelman sekä kauden päätteeksi toimintakertomuksen. Ohjeistukset ja mallit joukkueelle toimittaa seuran toiminnanjohtaja.

Joukkueen huoltajien on osoitettava riittävä ensiaputaito (EA-taito). EA-vastuu on pääsääntöisesti huoltajilla, jollei joukkueen toiminnassa ole mukana muita ensiaputaitoisia henkilöitä. Seura vastaa kausittain EA-koulutuksen järjestämisestä. Joukkue voi muodostaa vanhempien keskuudesta esimerkiksi varainhankinta-, toimitsija- ja kioskiryhmän sekä valita joukkueen nettisivuvastaavan.

1.2.PELISÄÄNNÖT

Joukkueet laativat sisäiset pelisäännöt. Nuorimmissa ikäluokissa joukkueen pelaajat ja joukkueen toimihenkilöt laativat omat keskinäiset sääntönsä kirjallisesti.

Näissä säännöissä pitää käsitellä mm. käyttäytymistä joukkueena ja käytännön toimintaan vaikuttavia seikkoja, kuten esimerkiksi poissaolosta ilmoittamista. Pelisääntöihin tulee jokaisen sitoutua ja ne tehdään ryhmän omaksi parhaaksi.

Jääkiekkojoukkueista D-juniorit ja nuoremmat sekä ringetessä C-juniorit ja nuoremmat palauttavat laatimansa aikuisten pelisäännöt Valon järjestelmään. Pelaajien vanhemmat joukkueenjohtajan johdolla laativat omat aikuisten pelisääntönsä.

Osallistumalla toimintaan pelaajana, toimihenkilönä tai jäsenenä sitoudut toimimaan tämän ohjekirjan mukaisesti.

1.3. HARJOITTELU

Rauman Lukon harjoittelu ja pelaaminen pohjautuu seuran linjaamaan tapaan harjoitella ja pelata (kts. myös Lukon pelaajapolku). Lukon linjaus alkaa F –ikäluokasta. Sitä ennen toiminta järjestetään Suomen Jääkiekkoliiton Leijona-kiekkokoulu toimintana, joka pitää sisällään 5-7-vuotiaiden lasten kausisuunnitelman. F –ikäluokasta alkava linjaus sisältää asiat ja asioiden opetusjärjestyksen, joita seura edellyttää lapsille ja nuorille opettavan. Nämä asiat on määritelty huomioiden taidon eri herkkyyskaudet. Opetettavia asioita ovat eri lajitekniikat sekä laji- ja pelitaidot. Nämä edellä mainitut asiat on jaoteltu kausisuunnitelmaan niin, että kaikki asiat opetetaan ja kerrataan vähintään kerran yhden kauden aikana. Kausisuunnitelman laatii aina seuran päätoiminen yhdessä peliryhmien tai ikäluokan valmennusryhmien kanssa. Kausisuunnitelma käsittää yhden kauden kerrallaan. Nykyään se on laadittu 11 kuukaudeksi kerrallaan ja niin, että kausi on jaettu 2-4 viikon opetusjaksoihin.

Yksi opetusjakso sisältää harjoittelun ja pelaamisen rytmityksen niin, että tapahtuma määrä on sovelias harjoitus- tai peliryhmän ikään tai motivaatio- ja innostustasoon suhteutettuna. Pääsääntöisesti tapahtumamäärä on iästä riippumatta 3 – 5 kertaa viikossa. Yksi harjoituskerta voi olla joko pelkkä jääharjoitus, oheisharjoitus tai niiden yhdistelmä. Pääsääntöisesti jääharjoitus sisältää joko alku- tai loppuverryttelyn. Harjoitusajasta riippuen, mikäli kellonaika sallii, niin harjoitus sisältää molemmat edellä mainitut verryttelyt. Kilpaikäluokkia lukuun ottamatta myös pelitapahtuma Rauman Lukossa on yksi harjoitustapahtuma, jossa joukkueena ja viisikkona pyritään yhdessä soveltamaan yksilöinä opittuja taitoja.

Joukkueharjoittelun lisäksi Lukko tarjoaa innostuneille ja motivoituneille ilmaisen ja mailallisen koululaisjään sekä myös F - D-junioreille taitotasosta riippumattoman ja maksullisen ohjatun iltapäiväjään.

Lukko seurana kannustaa seuralaisia osallistumaan myös muiden lajien harrastamiseen. Näin lapsi ja nuori pystyy useiden lajien joukosta löytämään itselleen mieluisimman urheilumuodon, oppimaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia motorisia taitoja ja toimimaan erilaisten ihmisten ja auktoriteettien kanssa.

Harjoittelu pohjautuu joukkueen vastuuvalmentajan johdolla tehtyyn kausisuunnitelmaan, josta ilmenevät harjoittelun painopistealueet, määrät yms. Kesäharjoittelun osalta suunnitelma tulee toimittaa valmennuspäällikölle viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Talven jää- ja oheisharjoittelun osalta suunnitelmien palauttamisen takaraja on elokuun loppu.

1.4.OTTELUT JA TURNAUKSET

Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikätasoille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa alueen sääntöjä ja määräyksiä. Valmennuspäällikkö yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa ratkaisevat, mille sarjatasolle joukkue ilmoitetaan. Seuran hallitus vahvistaa sarjatasomääritykset ja seuran toimisto huolehtii keskitetysti sarjoihin ilmoittautumisista. C2-D ikäluokkien joukkueille voi tulla mahdollisuus osallistua ns. ylialueen tapahtuvaan harjoitussarjaan. Näihin osallistumisesta sovitaan kausittain valmennuspäällikön ja joukkueen valmennuksen kesken.

Toisten järjestämiin turnauksiin osallistumisesta on ilmoitettava seuran toimistolle mahdollisimman pian osallistumisen varmistuttua. Ulkomaisiin turnauksiin osallistuminen edellyttää Lukko ry:n hallituksen lupaa, jolle joukkue toimittaa hakemuksen, josta ilmenee mm. talous- ja matkasuunnitelma. Joukkueiden itse järjestämistä turnauksista, pitää tehdä turnausanomus Jääkiekkoliittoon. Tarkemmat ohjeet anomusmenettelystä saa junioritoimistolta.

2.KOULUTUS

Rauman Lukon toiminnan keskeisenä laadun takeena on systemaattinen ja pitkäjänteinen työ. Koulutustoiminta on yksi merkittävä laadun tae ja iso osa kehittymisen edellytystä. Koulutustoiminnan piiriin kuuluvat kaikki Lukon toimihenkilöt, eli valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat sekä pelaajat ja pelaajien vanhemmat. Koulutustoiminnan tarkoituksena on turvata toiminnan jatkuvuus sekä ylläpitää ja lisätä toimivien ihmisten ammattitaitoa ja motivaatiota. Tämä takaa sen, että perustoimintamme lasten ja nuorten hyväksi olisi mahdollisimman laadukasta ja sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmennusprosessi Lukossa toteutuu niin, että seuran päätoimiset valmentajat suunnittelevat joukkueen tai ikäluokan urheilullisen sisällön seuran asettamien linjausten mukaan. Tämä linjaus on seurayhteistyösopimuksen mukaan myös sateenvarjoseurojen käytettävissä. Linjaus määräytyy ajanmukaisen tiedon ja pitkäaikaisen kokemuksen perusteella. Linjausta muokataan ja päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Päivityksen toteuttaa seuran valmennuspäällikkö yhdessä seuran muiden päätoimisten valmennusvastaavien ja kilpaikäluokkien valmentajien avustuksella. Näin sisältö koostuu vallalla olevien valmennusmetodien ja -käsitysten, Jääkiekkoliiton ja seuran omien painotusten ja lukkolaisten harjoitusolosuhteiden ja – puitteiden summana.

Lisäksi on syytä tarkentaa, että harjoitussuunnitelma ei pidä sisällään mitään sellaista, jonka toteuttaminen estyisi esimerkiksi seuraavien syiden vuoksi:

  • väärä harjoitussisältö valmennettavien motoristen taito- ja kuntotekijöiden herkkyyskausiin suhteutettuna
  • valmennustiedon tai – taidon puutteesta
  • harjoituspaikan tai välineiden puutteesta

Tätä valmennusprosessissa toteutettavaa linjausta seuran päätoimiset työntekijät jalkauttavat aina Leijona kiekkokoulusta D1-junioreihin saakka. Näissä ikäluokissa harjoitusryhmien jää- ja oheisharjoitukset on suunnitellut päätoiminen valmennusvastaava.

Hän opastaa, neuvoo, ohjaa ja valvoo oman toimensa ohessa toimivia valmentajia organisoimaan, johtamaan ja korjaamaan harjoituksia. Lisäksi päätoiminen valmennusvastaava ohjeistaa valmentajia palautteen antamisesta pelaajille. Lukkolaisista oman toimensa ohessa valmentavista valmentajista voisikin sanoa, että he osallistuvat päätoimisen valmentajan alaisuudessa jääkiekon lasten valmentamisen ns. oppisopimuskoulutukseen.

Valmennusprosessia tehostetaan pätevöittämällä oman toimensa ohessa toimivia valmentajia ulkoisilla tai seuran sisäisillä, joko teoria- tai käytännöntason koulutuksilla. Myös nämä koulutukset ovat tarjolla lähes poikkeuksetta sateenvarjoseuroille. C2 – juniorit ja vanhempien ikäluokkien valmennus toteutetaan seuran valitsemien vastuuvalmentajien ja heidän avuksi valittujen valmentajien toimesta. Näiden valmentajien rekrytoinnissa valmentajavalintojen ohjaavina tekijöinä ovat yhteistyökyky, sitoutuminen seuran valmennusideologiaan ja – filosofiaan, kyky positiivisen ja rakentavan ilmapiirin rakentamiseen sekä riittävä osaaminen lukkolaisen valmennuksen lähestymiskulmasta. C2 ja vanhempien junioreiden valmentajien koulutus pyritään aina rakentamaan yksilölliseksi sen mukaan, millä tasolla valmentaja on Suomen jääkiekkoliiton perus- ja jatkokoulutusjärjestelmässä. Näiden valmentajien työtä mentoroi valmennuspäällikkö. Mentoroinnin asiasisältö määräytyy aina kunkin valmentajan yksilöllisen tarpeen mukaan. Valmennuspäällikkö on myös se henkilö, joka hankkii ajan hengessä uusinta valmennusmateriaalia ja -tietoa sekä antaa palautetta ja vertaistukea valmennusprosessin tehostamiseksi. Lisäksi valmennuspäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä maajoukkue ja aluevalmentajien kanssa viimeisimpien lajin sisäisten suuntausten jalkauttamisesta kilpailutoimintaan.


   
Lisää uutisia
Rauman Lukko ry
«  Elokuu   »
Kategoriat