Seuran kevätkokous päättää seuran jäsenmaksun. Pelaajien kausikohtaisen seura- ja varuspankkimaksun päättää seuran hallitus.

Seuramaksun vastikkeena joukkue saa Rauman Lukko ry:ltä seuraavat palvelut:

 • Joukkueiden toimihenkilöiden koulutukset
 • Sopimuksen tehneiden valmentajien vakuutukset
 • Aloittavien joukkueiden kustannukset (mm. sarjamaksut)
 • Seisomapassi pelaajille Rauman Lukon liigajoukkueen runkosarjan kotiotteluihin
 • Maalivahtijäät (1 krt/vko)
 • Toimiston palvelut ja kokoustila
 • Kauden päätöstilaisuus ja palkinnot
 • Jäsenalennukset

Joukkueiden taloustoiminta

Joukkueenjohtaja laatii joukkueelle toimintakauden talousarvion yhteistyössä joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa. Talousarvion tulee olla tasapainossa tulojen ja menojen suhteen, lukuun ottamatta ennakolta suunniteltua ja hallituksen hyväksymää useampivuotista projektia, esim. ulkomaille suuntautuvaa turnausmatkaa. Joukkueiden talousarviot hyväksytetään seuran hallituksessa.

Joukkueen rahat ja omaisuus

Kaikki seuralle tulevat rahavirrat tulee perustua seuran laatimiin sopimuksiin tai sovittuihin toimintaperiaatteisiin. Joukkueen varainhankinnassa on noudatettava yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia säännöksiä. Joukkueen rahaliikenne hoidetaan joukkuekohtaisen pankkitilin kautta. Pankkitili perustetaan ja lopetetaan seuran toimesta. Käteiskassojen pitäminen ei ole sallittua. Joukkueen pankkitilin tilinkäyttöoikeus myönnetään pääsääntöisesti joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Käteisnostoja joukkueen pankkitililtä ei voi tehdä. Joukkueelle kuuluviin hankintoihin ja mm. joukkueruokailujen ja yöpymiskustannusten maksuun käytetään joukkueen pankkikorttia.

Kaikki joukkueen käytössä olevat rahavarat ja omaisuus, jotka ovat kerätty tai hankittu eri menetelmin ovat Rauman Lukko ry:n omaisuutta. Yritykset voivat tukea Rauman Lukko ry:n ja sen joukkueiden toimintaa, ei yksittäisiä pelaajia. Joukkueelle kerätyt varat ovat joukkuekohtaisia, ei pelaajakohtaisia.

Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia joukkueen toimihenkilöille, pelaajille, heidän vanhemmille tai muille ulkopuolisille henkilöille. Joukkueen yhteisistä varoista ei voi maksaa toimihenkilöiden henkilökohtaisia jäsenmaksuja, pelaajien jäsenmaksut voidaan tilittää seuramaksun yhteydessä.

Joukkueen varainhankinta

Joukkueen on kausittain suoriuduttava velvoitteistaan eivätkä näin ollen joukkueen menot voi olla suuremmat kuin tulot kun huomioidaan kauden alkusaldo. Tilikauden päättyessä mahdollinen ylijäämä on joukkueen alkusaldona seuraavalla kaudella. Toiminnan kulujen kattamiseksi joukkue voi kerätä varoja kuukausimaksun lisäksi mm. talkootyöllä, mainosmyynnillä, ottelun yhteydessä kioskitoiminnalla, arpajaisilla tai vaikkapa oman turnauksen järjestämisellä. Kaikkien rahavirtojen tulee perustua seuran laatimiin sopimuksiin tai sovittuihin toimintaperiaatteisiin.

Joukkuekirjanpito

Joukkueen kausibudjetti esitetään ja hyväksytetään kauden alkaessa joukkueen vanhempainkokouksessa. Joukkueen rahastonhoitaja laatii Rauman Lukko ry:n yhteisen käytännön ja ohjeistuksen mukaan joukkuekirjanpidon, joka liitetään Rauman Lukko ry:n tilinpäätökseen.

Kirjanpito tehdään seuran tilikartan mukaisesti, jossa on huomioitu seuran sisäinen rahaliikenne. Joukkuekirjanpito toimitetaan kuukausittain sähköisesti seuran toimistolle sekä joukkueenjohtajalle.

Joukkueen vanhempainkokous valitsee keskuudestaan joukkueelle kaksi tositteiden tarkastajaa kaudeksi kerrallaan. Tositteen tarkastajat eivät ole joukkueen virallisia toimihenkilöitä. Seuran virallisen tilintarkastuksen suorittavat vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat.

Joukkueen/seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen

Vanhan toimintavuoden päätteeksi joukkueiden rahavarat ja omaisuus siirtyvät joukkueen mukana seuraavan toimintavuoden pohjakassaksi joukkueen käyttöön.

U18-juniorijoukkueiden kohdalla rahavarat ja omaisuus periytyvät vastaavan uuden U18-juniorijoukkueen käyttöön uuden toimikauden perustaksi. U16-juniorijoukkueen rahavarat ja omaisuus siirtyvät kauden loputtua vastaavan U18-juniorijoukkueen käyttöön.

Mikäli pelaaja lopettaa jääkiekon harrastamisen seurassa, hän ei saa rahaa eikä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Mikäli seurassa joudutaan suorittamaan joukkueiden yhdistämisiä esim. pelaajamäärän pienenemisen vuoksi, lopettamaan joutuvan joukkueen rahavarat ja omaisuus siirtyvät yhdistetyn joukkueen käyttöön. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilölle.

Pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, jäävät varat joukkueelle, josta pelaaja lähtee. Vastaanottava joukkue ei saa periä siirtyvältä pelaajalta mitään henkilökohtaista aloitusmaksua. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy neuvoa seuran toimistolta.

Joukkuemaksusäännöt

Rauman Lukko ry:n joukkueiden menojen kattamiseksi pelaajilta kerättävän joukkueen kuukausimaksun keräämisessä noudatetaan seuraavia Rauman Lukko ry:n hallituksen vahvistamia sääntöjä:

Tämä sääntö ei koske pelaajien Rauman Lukko ry:lle maksamia seura- ja varuspankkimaksua. Näiden maksujen suuruudesta päättää hallitus.

 1. Sitoutuminen
 2. Kuukausimaksun määrä
 3. Maksun saaja
 4. Erääntyneet maksut
 5. Pelaaminen / harjoitteleminen eri joukkueissa
 6. Maksuvapautukset

Osallistumalla joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumiin pelaajat ja pelaajien huoltajat sitoutuvat noudattamaan tätä maksusääntöä.

Joukkueen pelaajilta perittävän kuukausimaksun määrästä päättää kunkin joukkueen vanhempainkokous joukkueenjohtajan esityksestä. Joukkueenjohtaja tekee yhteistyössä joukkueen rahastonhoitajan kanssa joukkueen talousarvioon perustuvan esityksen maksun suuruudesta. Kuukausittain pelaajilta perittävän maksun suuruus on mitoitettava mahdollisimman tarkasti joukkueen menoja vastaavaksi.

Pelaajilta perittävän kuukausittain erääntyvän maksun on oltava kaikkien pelaajien kohdalta yhtä suuri. Kuukausimaksun lisäksi pelaajilta ei peritä muita joukkueelle tulevia maksuja, pois lukien mahdolliset erikseen rahoitettavat turnaus- tai ulkomaanmatkat.

Kuukausimaksun osoittautuessa riittämättömäksi, maksua korotetaan. Maksun korottaminen edellyttää vanhempainkokouksen päätöstä. Joukkueenjohtaja voi yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa päättää maksun poistamisesta tai tilapäisestä alentamisesta, jos joukkueen rahatilanne sen sallii. Maksu määrätään suoritettavaksi kuukausittain joukkueen tilille vanhempainkokouksen päättämän eräpäivän mukaisesti. Eräpäivän tultua määrätyksi sovelletaan kuukausittain samaa eräpäivää.

Joukkueen saamat mainostulot, talkootulot ja mahdolliset sponsori- tai muut tulot kerätään joukkueen tilille ja ne käytetään joukkueen yhteisiin menoihin riippumatta siitä, kenen toimesta mahdolliset muut kuin kuukausimaksusta kertyvät tulot on hankittu.

Kuukausimaksun saaja on se joukkue, jonka vahvuudessa pelaaja pääsääntöisesti harjoittelee ja osallistuu ottelutapahtumiin. Seuran valmennusjohto yhteistyössä valmentajien kanssa päättää pelaajien sijoittumisesta eri harjoitus- ja peliryhmiin.

Joukkueelle maksettava maksu erääntyy kuukausittain määrättynä eräpäivänä. Mikäli pelaajalla on erääntyneenä ja maksamatta joukkue- tai seuramaksuerä, on rahastonhoitajan ryhdyttävä kehotuksin perimään joukkueen saatavia. Mikäli pelaajalla on erääntyneenä ja maksamatta kaksi tai useampi maksuerä, on rahastonhoitajan tiedotettava asiasta joukkueenjohtajille ja otettava yhteyttä Rauman Lukko ry:n toimistoon ja yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa jatkettava perintätoimia.

Saatavan siirtämisestä ulkopuoliselle perintäyhtiölle tai oikeudelliseen perintään päättää Rauman Lukko Ry:n hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

Pelaaja ei voi osallistua joukkueen tapahtumiin, mikäli joukkue-/seuramaksuja on erääntyneenä ja maksamatta kaksi tai useampi erä. Osallistumiskiellon määrää joukkueenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Osallistumiskielto on voimassa niin kauan, kun rästimaksuja on suorittamatta. Rahastonhoitaja informoi määrätystä osallistumiskiellosta ja sen mahdollisesta peruuntumisesta välittömästi Lukko Ry:n toiminnanjohtajaa ja toimistopäällikköä sekä joukkueen vastuuvalmentajaa. Joukkueenjohtajien ja vastuuvalmentajien tehtävänä on valvoa, että maksurästien vuoksi osallistumiskieltoon määrätty pelaaja ei osallistu joukkueen toimintaan. Mikäli erääntyneitä ja maksamattomia maksuja ei suoriteta maksukehotuksista huolimatta, voi Rauman Lukko ry:n hallitus, toiminnanjohtajan esityksestä, erottaa pelaajan kokonaan joukkueen toiminnasta.

Pelaaja ei voi osallistua uuden kauden toimintoihin, mikäli päättyneen kauden joukkue- tai seuramaksuja on avoimena. Erääntyneet ja maksamattomat maksut ovat myös este seurasiirtoon.

Pelaajan osallistuessa muun kuin oman nimetyn joukkueensa yksittäiseen pelitapahtumaan, osallistuminen ei aiheuta osallistuvalle pelaajalle erillisiä kustannuksia.

Mikäli pelaaja siirtyy yhdistyksen sisällä harjoittelemaan tai pelaamaan toiseen joukkueeseen vähintään kuukauden ajaksi, hänen on suoritettava siirron ajalta vastaanottavan joukkueen määrittelemä kuukausimaksu siirtopäivästä lukien. Kuukausimaksun suuruus on joukkuekohtainen. Pelaajien siirtymisestä joukkueesta toiseen päättää valmennusjohto yhteistyössä valmentajien kanssa.

Siirron tapahtuessa kalenterikuukauden alussa maksetaan kuukausimaksu suoraan vastaanottavalle joukkueelle siten, kun vastaanottava joukkue on maksun vahvistanut. Em. pelaajasiirron tapahtuessa kesken kuukauden, jaetaan maksu ao. joukkueiden kesken siirtokuukaudelta siten, että pelaaja maksaa lähettävän joukkueen kuukausimaksun mukaan lasketun osuuden siirtopäivään asti ja vastaanottavan joukkueen kuukausimaksun mukaan lasketun osuuden siirtohetkestä eteenpäin. Siirtopäivän jälkeen osallistuminen lähettäneen joukkueen yksittäiseen tapahtumaan ei estä edellä mainitun maksusäännön soveltamista.

Mikäli pelaaja on maksanut kuukausimaksut toisin kuin edellä on määritelty, on lähettävän ja vastaanottavan joukkueiden rahastonhoitajien korjattava maksut ja liikaa maksuja vastaanottanut rahastonhoitaja huolehtii oikean maksuosuuden siirtämisestä toiselle joukkueelle.

Valmentajilla on oikeus, valmennusjohtoa kuultuaan, jääharjoituksen onnistumisen edellyttäessä tilapäisesti ottaa joukkueen harjoituksiin toisen joukkueen pelaajia sen aiheuttamatta tilapäisesti harjoituksiin osallistuville pelaajille taloudellisia seuraamuksia. Tätä sääntöä sovelletaan tapauksiin, joissa sairauspoissaolot tai muut pelaajilla olevat esteet vaarantavat täysipainoisen jääharjoituksen toteuttamisen.

Pelaajan ollessa terveydellisistä syistä, opiskelun, työharjoittelun tai asepalveluksen vuoksi estynyt osallistumasta joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumiin, pelaaja vapautuu suorittamasta kuukausimaksua edellyttäen, että este jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan esteen alkamisesta - kuitenkin siten, että ensimmäinen 30 päivän jakso on pelaajalle nk. omavastuuaikaa, jolta ajalta joukkuemaksu on suoritettava normaalisti. Maksuvapautus on 30 päivän omavastuuajan jälkeen voimassa siihen asti, kunnes pelaaja palaa normaalisti joukkueen tapahtumiin.

Maksuvapautuksen saamiseksi terveydellisistä syistä on pelaajan esitettävä lääkärintodistus, josta ilmenee esteen syy ja kesto. Opiskelun, työharjoittelun tai asepalveluksen ajalta maksuvapauden edellytyksenä on ao. oppilaitoksesta, työnantajalta tai asepalveluksesta saatu allekirjoitettu kirjallinen todistus tai muu luotettava kirjallinen selvitys esteen syystä ja kestosta.

Maksuvapautuksesta on sovittava joukkueenjohtajan kanssa ennen esteen päättymistä. Mikäli esteen alkaessa sen kesto ei ole tiedossa, on maksuvapautus mahdollista toteuttaa myös esteen päättymistä seuraavien kuukausien aikana edellyttäen, että pelaaja on estyneenä ollessaan maksanut erääntyneet kuukausimaksut. Pelaajan osallistuminen kuntoutumistarkoituksessa vajaakuntoisena joukkueen harjoituksiin ei estä maksuvapautuksen toteuttamista. Mikäli pelaaja maksuvapautuksen aikana osallistuu joukkueen ottelumatkoille, on pelaaja velvollinen omalla osuudellaan suorittamaan joukkueelle mahdolliset majoitus- ym. kulut. Sairauden, opiskelun, työharjoittelun tai asepalveluksen aikana maksuvapautus voidaan myöntää omavastuuajan jälkeen myös osittaisena, mikäli pelaaja em. esteen aikana pystyy osallistumaan enintään 75 %:iin joukkueen tapahtumista. Osittaisen maksun määräytymisperusteena voidaan käyttää kyseisessä tilanteessa pelaajan osallistumisasteen mukaista osuutta kuukausimaksusta.

Epäselvissä tapauksissa joukkueenjohtaja voi konsultoida asiassa Lukko ry:n toiminnanjohtajaa. Mikäli asiassa ei päästä yksimielisyyteen, maksuvapausasia on vietävä toiminnanjohtajan kautta hallituksen ratkaistavaksi.