10. Talous
9.6.2016 14:54 Avaimet Lukkoon / Jaoston pääsivusto


Seuran kevätkokous päättää seuran jäsenmaksun. Pelaajien kausikohtaisen seura- ja varuspankkimaksun päättää seuran hallitus.

Seuramaksun vastikkeena joukkue saa Rauman Lukko ry:ltä seuraavat palvelut:

 • Joukkueiden toimihenkilöiden koulutukset
 • Sopimuksen tehneiden valmentajien vakuutukset
 • Aloittavien joukkueiden kustannukset (mm. sarjamaksut)
 • Seisomapassi pelaajille Rauman Lukon liigajoukkueen runkosarjan kotiotteluihin
 • Maalivahtijäät (1 krt/vko)
 • Toimiston palvelut ja kokoustila
 • Kauden päätöstilaisuus ja palkinnot
 • Jäsenalennukset Lukon järjestämälle kiekkoleirille
 • Jäsenalennukset

10.1. JOUKKUEIDEN TALOUSTOIMINTA

Joukkueenjohtaja laatii joukkueelle toimintakauden talousarvion yhteistyössä joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa. Talousarvion tulee olla tasapainossa tulojen ja menojen suhteen, lukuun ottamatta ennakolta suunniteltua ja hallituksen hyväksymää useampivuotista projektia, esim. ulkomaille suuntautuvaa turnausmatkaa. Joukkueiden talousarviot hyväksytetään seuran hallituksessa.

10.2.1. Joukkueen rahat ja omaisuus

Kaikki seuralle tulevat rahavirrat tulee perustua seuran laatimiin sopimuksiin tai sovittuihin toimintaperiaatteisiin. Joukkueen varainhankinnassa on noudatettava yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevia säännöksiä. Joukkueen rahaliikenne hoidetaan joukkuekohtaisen pankkitilin kautta. Pankkitili perustetaan ja lopetetaan seuran toimesta. Käteiskassojen pitäminen ei ole sallittua. Joukkueen pankkitilin tilinkäyttöoikeus myönnetään pääsääntöisesti joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Käteisnostoja joukkueen pankkitililtä ei voi tehdä. Joukkueelle kuuluviin hankintoihin ja mm. joukkueruokailujen ja yöpymiskustannusten maksuun käytetään joukkueen pankkikorttia.

Kaikki joukkueen käytössä olevat rahavarat ja omaisuus, jotka ovat kerätty tai hankittu eri menetelmin ovat Rauman Lukko ry:n omaisuutta. Yritykset voivat tukea Rauman Lukko ry:n ja sen joukkueiden toimintaa, ei yksittäisiä pelaajia. Joukkueelle kerätyt varat ovat joukkuekohtaisia, ei pelaajakohtaisia.

Joukkue ei voi maksaa minkäänlaisia korvauksia joukkueen toimihenkilöille, pelaajille, heidän vanhemmille tai muille ulkopuolisille henkilöille. Joukkueen yhteisistä varoista ei voi maksaa toimihenkilöiden henkilökohtaisia jäsenmaksuja, pelaajien jäsenmaksut voidaan tilittää seuramaksun yhteydessä.

10.2.2. Joukkueen varainhankinta

Joukkueen on kausittain suoriuduttava velvoitteistaan eivätkä näin ollen joukkueen menot voi olla suuremmat kuin tulot. Toiminnan kulujen kattamiseksi joukkue voi kerätä varoja kuukausimaksun lisäksi mm. talkootyöllä, mainosmyynnillä, ottelun yhteydessä kioskitoiminnalla, arpajaisilla tai vaikkapa oman turnauksen järjestämisellä. Kaikkien rahavirtojen tulee perustua seuran laatimiin sopimuksiin tai sovittuihin toimintaperiaatteisiin.

10.2.3. Joukkuekirjanpito

Joukkueen kausibudjetti esitetään ja hyväksytetään kauden alkaessa joukkueen vanhempainkokouksessa. Joukkueen rahastonhoitaja laatii Rauman Lukko ry:n yhteisen käytännön ja ohjeistuksen mukaan joukkuekirjanpidon, joka liitetään Rauman Lukko ry:n tilinpäätökseen.

Kirjanpito tehdään seuran tilikartan mukaisesti, jossa on huomioitu seuran sisäinen rahaliikenne. Joukkuekirjanpito toimitetaan kuukausittain sähköisesti seuran toimistolle sekä joukkueenjohtajalle.

Joukkueen vanhempainkokous valitsee keskuudestaan joukkueelle kaksi tositteiden tarkastajaa kaudeksi kerrallaan. Tositteen tarkastajat eivät ole joukkueen virallisia toimihenkilöitä. Seuran virallisen tilintarkastuksen suorittavat vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat.

10.2.4. Joukkueen/seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen

Vanhan toimintavuoden päätteeksi joukkueiden rahavarat ja omaisuus siirtyvät joukkueen mukana seuraavan toimintavuoden pohjakassaksi joukkueen käyttöön.

B-juniorijoukkueiden kohdalla rahavarat ja omaisuus periytyvät vastaavan uuden B-juniorijoukkueen käyttöön uuden toimikauden perustaksi. Vanhemman C-juniorijoukkueen rahavarat ja omaisuus siirtyvät kauden loputtua vastaavan B-juniorijoukkueen käyttöön.

Mikäli pelaaja lopettaa jääkiekon harrastamisen seurassa, hän ei saa rahaa eikä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Mikäli seurassa joudutaan suorittamaan joukkueiden yhdistämisiä esim. pelaajamäärän pienenemisen vuoksi, lopettamaan joutuvan joukkueen rahavarat ja omaisuus siirtyvät yhdistetyn joukkueen käyttöön. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilölle.

Pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, jäävät varat joukkueelle, josta pelaaja lähtee. Vastaanottava joukkue ei saa periä siirtyvältä pelaajalta mitään henkilökohtaista aloitusmaksua. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy neuvoa seuran toimistolta.

10.2.5. Joukkuemaksusäännöt

Rauman Lukko ry:n joukkueiden menojen kattamiseksi pelaajilta kerättävän joukkueen kuukausimaksun keräämisessä noudatetaan seuraavia Rauman Lukko ry:n hallituksen vahvistamia sääntöjä:

Tämä sääntö ei koske pelaajien Rauman Lukko ry:lle maksamia seura- ja varuspankkimaksua. Näiden maksujen suuruudesta päättää hallitus.

 1. Sitoutuminen
 2. Kuukausimaksun määrä
 3. Maksun saaja
 4. Erääntyneet maksut
 5. Pelaaminen / harjoitteleminen eri joukkueissa
 6. Maksuvapautukset

Osallistumalla joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumiin pelaajat ja pelaajien huoltajat sitoutuvat noudattamaan tätä maksusääntöä.

Joukkueen pelaajilta perittävän kuukausimaksun määrästä päättää kunkin joukkueen vanhempainkokous joukkueenjohtajan esityksestä. Joukkueenjohtaja tekee yhteistyössä joukkueen rahastonhoitajan kanssa joukkueen talousarvioon perustuvan esityksen maksun suuruudesta. Kuukausittain pelaajilta perittävän maksun suuruus on mitoitettava mahdollisimman tarkasti joukkueen menoja vastaavaksi.

Pelaajilta perittävän kuukausittain erääntyvän maksun on oltava kaikkien pelaajien kohdalta yhtä suuri. Kuukausimaksun lisäksi pelaajilta ei peritä muita joukkueelle tulevia maksuja, pois lukien mahdolliset erikseen rahoitettavat turnaus- tai ulkomaanmatkat.

Kuukausimaksun osoittautuessa riittämättömäksi, maksua korotetaan. Maksun korottaminen edellyttää vanhempainkokouksen päätöstä. Joukkueenjohtaja voi yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa päättää maksun poistamisesta tai tilapäisestä alentamisesta, jos joukkueen rahatilanne sen sallii. Maksu määrätään suoritettavaksi kuukausittain joukkueen tilille vanhempainkokouksen päättämän eräpäivän mukaisesti. Eräpäivän tultua määrätyksi sovelletaan kuukausittain samaa eräpäivää.

Joukkueen saamat mainostulot, talkootulot ja mahdolliset sponsori- tai muut tulot kerätään joukkueen tilille ja ne käytetään joukkueen yhteisiin menoihin riippumatta siitä, kenen toimesta mahdolliset muut kuin kuukausimaksusta kertyvät tulot on hankittu.

Kuukausimaksun saaja on se joukkue, jonka vahvuudessa pelaaja pääsääntöisesti harjoittelee ja osallistuu ottelutapahtumiin. Seuran valmennusjohto yhteistyössä valmentajien kanssa päättää pelaajien sijoittumisesta eri harjoitus- ja peliryhmiin.

Joukkueelle maksettava maksu erääntyy kuukausittain määrättynä eräpäivänä. Mikäli pelaajalla on erääntyneenä ja maksamatta enemmän kuin yksi kuukausimaksu on joukkueenjohtajan ryhdyttävä kehotuksin perimään joukkueen saatavia. Mikäli pelaajalla on erääntyneenä ja maksamatta kolme tai useampi kuukausimaksu on joukkueenjohtajan otettava yhteyttä Rauman Lukko ry:n toimistoon ja yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa jatkettava perintätoimia.

Mikäli erääntyneitä ja maksamattomia maksuja ei suoriteta, voi Rauman Lukko ry:n hallitus, toiminnanjohtajan esityksestä, sulkea pelaajan joukkueen toiminnasta.

Pelaaja ei voi osallistua uuden kauden toimintoihin, mikäli päättyneen kauden joukkuemaksuja on avoimena. Erääntyneet maksamattomat maksut ovat myös este seurasiirtoon.

Pelaajan osallistuessa muun kuin oman nimetyn joukkueensa yksittäiseen pelitapahtumaan, osallistuminen ei aiheuta osallistuvalle pelaajalle erillisiä kustannuksia.

Pelaajan siirron harjoittelemaan tai pelaamaan toisessa joukkueessa jatkuessa yli kuukauden ajan, siirtymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien kuukausimaksu on siirron ajalta suoritettava vastaanottaneelle joukkueelle. Osallistuminen lähettäneen joukkueen yksittäiseen tapahtumaan, ei estä edellä olevan säännön soveltamista. Mikäli pelaaja on edellä olevan määräyksen tullessa voimaan, maksanut maksun lähettäneelle joukkueelle on joukkueenjohtajan huolehdittava maksun siirtämisestä vastaanottaneelle joukkueelle.

Kuukausimaksun suuruus on joukkuekohtainen. Vastanottavan joukkueen maksun ollessa suurempi kuin lähettäneen joukkueen, on pelaajan maksettava edellä olevan säännön astuessa voimaan vastaanottavan joukkueen maksun suuruinen maksu. Vastaanottavan joukkueen maksun ollessa pienempi ei tältä osin tasoitusta tai varojen siirtoa tehdä. Pelaajien siirtymisestä joukkueesta toiseen päättää valmennusjohto yhteistyössä valmentajien kanssa.

Valmentajilla on oikeus, valmennusjohtoa kuultuaan, jääharjoituksen onnistumisen edellyttäessä tilapäisesti ottaa joukkueen harjoituksiin toisen joukkueen pelaajia sen aiheuttamatta tilapäisesti harjoituksiin osallistuville pelaajille taloudellisia seuraamuksia. Tätä sääntöä sovelletaan tapauksiin, joissa sairauspoissaolot tai muut pelaajilla olevat esteet vaarantavat täysipainoisen jääharjoituksen toteuttamisen.

Pelaajan ollessa terveydellisistä syistä, opiskelun tai työharjoittelun vuoksi estynyt osallistumasta joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumiin pelaaja vapautuu suorittamasta kuukausimaksua edellyttäen, että este jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan esteen alkamisesta. Esteen jatkuessa yli edellä mainitun ajan tarkastellaan maksuvapautuksen kestoa kuitenkin aina 30 päivän jaksoissa.

Maksuvapautuksesta on sovittava joukkueenjohtajan kanssa ennen esteen päättymistä. Mikäli esteen alkaessa sen kesto ei ole tiedossa, on maksuvapautus mahdollista toteuttaa myös esteen päättymistä seuraavien kuukausien aikana edellyttäen, että pelaaja on estyneenä ollessaan maksanut erääntyneet kuukausimaksut. Pelaajan osallistuminen kuntoutumistarkoituksessa vajaakuntoisena joukkueen harjoituksiin ei estä maksuvapautuksen toteuttamista. Mikäli pelaaja maksuvapautuksen aikana osallistuu joukkueen ottelumatkoille, on pelaaja velvollinen omalla osuudellaan suorittamaan joukkueelle mahdolliset majoitus- ym kulut.

Epäselvissä tapauksissa joukkueenjohtajan on vietävä asia toiminnanjohtajan kautta hallituksen ratkaistavaksi.


   
Lisää uutisia
Rauman Lukko ry
«  Syyskuu   »
Kategoriat