Rauman Lukon toiminnan keskeisenä laadun takeena on systemaattinen ja pitkäjänteinen työ. Koulutustoiminta on yksi merkittävä laadun tae ja iso osa kehittymisen edellytystä. Koulutustoiminnan piiriin kuuluvat kaikki Lukon toimihenkilöt, eli valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat sekä pelaajat ja pelaajien vanhemmat.

Koulutustoiminnan tarkoituksena on turvata toiminnan jatkuvuus sekä ylläpitää ja lisätä toimivien ihmisten ammattitaitoa ja motivaatiota. Tämä takaa sen, että perustoimintamme lasten ja nuorten hyväksi olisi mahdollisimman laadukasta ja sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmennusprosessi Lukossa toteutuu niin, että seuran päätoimiset valmentajat suunnittelevat joukkueen tai ikäluokan urheilullisen sisällön seuran asettamien linjausten mukaan. Tämä linjaus on seurayhteistyösopimuksen mukaan myös sateenvarjoseurojen käytettävissä. Linjaus määräytyy ajanmukaisen tiedon ja pitkäaikaisen kokemuksen perusteella. Linjausta muokataan ja päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Päivityksen toteuttaa seuran valmennuspäällikkö yhdessä seuran muiden päätoimisten valmennusvastaavien ja kilpaikäluokkien valmentajien avustuksella. Näin sisältö koostuu vallalla olevien valmennusmetodien ja -käsitysten, Jääkiekkoliiton ja seuran omien painotusten ja lukkolaisten harjoitusolosuhteiden ja – puitteiden summana.

Lisäksi on syytä tarkentaa, että harjoitussuunnitelma ei pidä sisällään mitään sellaista, jonka toteuttaminen estyisi esimerkiksi seuraavien syiden vuoksi:

  • väärä harjoitussisältö valmennettavien motoristen taito- ja kuntotekijöiden herkkyyskausiin suhteutettuna
  • valmennustiedon tai – taidon puutteesta
  • harjoituspaikan tai välineiden puutteesta

Tätä valmennusprosessissa toteutettavaa linjausta seuran päätoimiset työntekijät jalkauttavat aina Leijona-kiekkokoulusta U14-junioreihin saakka. Näissä ikäluokissa harjoitusryhmien jää- ja oheisharjoitukset on suunnitellut päätoiminen valmennusvastaava.

Hän opastaa, neuvoo, ohjaa ja valvoo oman toimensa ohessa toimivia valmentajia organisoimaan, johtamaan ja korjaamaan harjoituksia. Lisäksi päätoiminen valmennusvastaava ohjeistaa valmentajia palautteen antamisesta pelaajille. Lukkolaisista oman toimensa ohessa valmentavista valmentajista voisikin sanoa, että he osallistuvat päätoimisen valmentajan alaisuudessa jääkiekon lasten valmentamisen ns. oppisopimuskoulutukseen.

Valmennusprosessia tehostetaan pätevöittämällä oman toimensa ohessa toimivia valmentajia ulkoisilla tai seuran sisäisillä, joko teoria- tai käytännöntason koulutuksilla. Myös nämä koulutukset ovat tarjolla lähes poikkeuksetta sateenvarjoseuroille. U15 –juniorit ja vanhempien ikäluokkien valmennus toteutetaan seuran valitsemien vastuuvalmentajien ja heidän avuksi valittujen valmentajien toimesta. Näiden valmentajien rekrytoinnissa valmentajavalintojen ohjaavina tekijöinä ovat yhteistyökyky, sitoutuminen seuran valmennusideologiaan ja – filosofiaan, kyky positiivisen ja rakentavan ilmapiirin rakentamiseen sekä riittävä osaaminen lukkolaisen valmennuksen lähestymiskulmasta. U15 ja vanhempien junioreiden valmentajien koulutus pyritään aina rakentamaan yksilölliseksi sen mukaan, millä tasolla valmentaja on Suomen Jääkiekkoliiton perus- ja jatkokoulutusjärjestelmässä. Näiden valmentajien työtä mentoroi valmennuspäällikkö.

Mentoroinnin asiasisältö määräytyy aina kunkin valmentajan yksilöllisen tarpeen mukaan. Valmennuspäällikkö on myös se henkilö, joka hankkii ajan hengessä uusinta valmennusmateriaalia ja -tietoa sekä antaa palautetta ja vertaistukea valmennusprosessin tehostamiseksi. Lisäksi valmennuspäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä maajoukkue- ja aluevalmentajien kanssa viimeisimpien lajin sisäisten suuntausten jalkauttamisesta kilpailutoimintaan. Valmennuspäällikön esimiehenä toimii urheilutoimenjohtaja, joka vastaa kaikesta Lukon urheilutoiminnasta.